หน้าหลัก
 
  สำหรับสมาชิก
Untitled Document
User Name
Password
 

 

 

สมัครสมาชิกใหม่
  Link การจัดการความรู้
Untitled Document

 

ด้านพัฒนานักศึกษา
ลำดับที่
รายการ
ไฟล์ / แหล่งที่มา
1
คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ
2

คู่มือการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

3

คู่มือสหกิจศึกษา

 

 

 

 

Untitled Document
Untitled Document
การลงทุนเพื่อความรู้ย่อมทำให้ผล ตอบแทนมากที่สุด
                        เบ็นจามิน แฟรงคลิ้น
เฉพาะความคิดของเราเองเท่านั้นที่
ี่พอจะแสดงออกมาเป็นคำพูดได้
                                 เฮนรี่ เบิร์กสัน
เราสามารถมีความรู้ได้โดยอาศัยความรู้
ของคนอื่น แต่เราไม่สามารถเป็นคนฉลาด
ได้ด้วยปัญญาของคนอื่น
        

 

Copyright © Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi. All Rights Reserved.
Designed for 1024 x 768 pixels

Develop By : Arkhom Songkroh